Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της διαδικτυακής εφαρμογής  truste.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). 

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές του  truste.gr  διατηρoύν το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. 

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της παρούσας διαδικτυακής εφαρμογής.
To truste.gr συλλέγει κάποια προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση αγορών.
Αναλυτικά τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται είναι:
Στην παρούσα   διαδικτυακή εφαρμογή (ηλεκτρονικό κατάστημα) μπορεί να πλοηγηθεί  κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης. Για την απλή πλοήγηση δεν απαιτείται η  εγγραφή προσωπικών πληροφοριών.
Σε περίπτωση που ο χρήστης εκδηλώσει ενδιαφέρον για  την αγορά κάποιας υπηρεσίας  τότε απαιτείται σύνδεση / εγγραφή  στο σύστημα.

Στοιχεία για την  σύνδεση / εγγραφή στο σύστημα:
 Όνομα χρήστη, κωδικός,  email.
Για να ολοκληρωθεί η κατοχύρωση ενός  domain name ή κάποιας άλλης υπηρεσιάς  απαιτείται η συμπλήρωση  κάποιων προσωπικών δεδομένων, διαφόρων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες. Σιγκεκριμένα:
Στοιχεία  δικαιούχου / νόμιμου κατόχου: 
Ονοματεπώνυμο  - Διεύθυνση  - Πόλη - Περιοχή -  Χώρα - Τ.Κ. - Τηλέφωνο - Fax - E-mail
Στοιχεία Διαχειριστή: 
Ονοματεπώνυμο  - Διεύθυνση  - Πόλη - Περιοχή -  Χώρα - Τ.Κ. - Τηλέφωνο - Fax - E-mail
Στοιχεία Τεχνικού υπεύθυνου: 
Ονοματεπώνυμο  - Διεύθυνση  - Πόλη - Περιοχή -  Χώρα - Τ.Κ. - Τηλέφωνο - Fax - E-mail
Στοιχεία Υπεύθυνου χρέωσης: 
Ονοματεπώνυμο  - Διεύθυνση  - Πόλη - Περιοχή -  Χώρα - Τ.Κ. - Τηλέφωνο - Fax - E-mail

Δεδομένα παραστατικού
Για  απόδειξη: Ονοματεπώνυμο  - Διεύθυνση  - Πόλη - Περιοχή - Τ.Κ. 
Για τιμολόγιο : Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση Έδρας - Πόλη - Νομό - Τ.Κ. - Δ.Ο.Υ. - Α.Φ.Μ - Επάγγελμα
Σύνδεσμοι  (links)
Το truste.gr περιλαμβάνει συνδέσμους(links) προς άλλους δικτυακούς τόπους  οι οποίοι δεν 
έλεγχονται από τους διαχειριστές του παρόντος  αλλά  από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). 
Το truste.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους Όρους των προσωπικών δεδομένων  που ακολουθεί κάθε ένας από αυτούς.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Κατά την περίηγηση στην διαδικτυακή εφαρμογή (ηλεκτρονικό κατάστημα)   truste.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα ή  υπηρεσίες, για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά  σας στοιχεία  (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.). Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε  σε οποιοδήποτε σημείο τόπου του truste.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
Οι διαχειριστές του truste.gr  διαφυλάσσουν  τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσουν  σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. 
Στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στην Ε.Ε.Τ.Τ., στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 
Οι διαχειριστές του truste.gr διατηρoύν αρχεία με  προσωπικά δεδομένα , τα οποία αποστέλλει με τη συγκατάθεση του  ο επισκέπτης / χρήστης  αποκλειστικά για λόγους  επαγγελματικής επικοινωνίας και εμπορικών συναλλαγών.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων αυτών, βάσει του άρθρου 13 του νόμου 2472/97.
Οι διαχειριστές του truste.gr και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Επισκέπτες / χρήστες  της  δικτυακής εφαρμογής  κάτω 18 ετων επιτρέπεται να  έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες/σελίδες της δικτυακής εφαρμογής   μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων  τους.
Υπεύθυνο τμήμα για την προστασία πληροφοριών και δεδομένων του δικτυακού τόπου http://www.truste.gr   κατά το νόμο 2472/97 είναι η CDL (Creation  & Developent Land)  με έδρα Θερμοπυλών 5 Περιστέρι και τηλέφωνο  +302105744607.