Όροι χρήσης ονομάτων

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με το νόμο 1599/86 ότι:
α) Τα στοιχεία που δηλώνω με τη παρούσα δήλωση είναι ακριβή και αληθή.
β) Δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων.
γ) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ( μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων).
δ) Αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στη λίστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στη σελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το παράρτημα ΙΒ του παρόντος), είμαι ο αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ε) Σε περίπτωση δήλωση Ονόματος Χώρους με κατάληξη gov.gr είμαι κυβερνητικός οργανισμός.
ζ) Σε περίπτωση Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, φέρω την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου που συνθέτει το μη Μεταβλητό πεδίο.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με το νόμο 1599/86 ότι:
α) Τα στοιχεία που δηλώνω με τη παρούσα δήλωση είναι ακριβή και αληθή.
β) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ( μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων).

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Δήλωση αποδεχόμενου τη Μεταβίβαση - Νέου φορέα Ονοματος χώρου:
α) Τα στοιχεία που δηλώνω με τη παρούσα δήλωση είναι ακριβή και αληθή.
β) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ( μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων).
γ) Σε περίπτωση Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, φερω την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου που συνθέτει το μη μεταβλητό πεδίο.
δ) Ο μέχρι σήμερα Φορέας Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr είναι νομικό πρόσωπο στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οποίου Φορέα επέρχομαι σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτω εν προκειμένω, λόγω π.χ. συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως μετατροπής Α.Ε. σε Ε.Π.Ε., απόσχισης κλάδου κλπ.
ε) Σε περίπτωση αλλαγής ονοματεπωνύμου του Φορέα λόγω καθολικής διαδοχής είμαι νόμιμος κληρονόμος του Φορέα. Εν προκειμένω επισυνάπτω σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με το νόμο 1599/86 ότι:
α) Τα στοιχεία που δηλώνω με τη παρούσα δήλωση είναι ακριβή και αληθή.
β) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ( μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων).
γ) Παρά την αλλαγή της επωνυμίας μου ως Φορέας του συγκεκριμένου Ονόματος χώρου υπάρχει ταυτοπροσωπεία ως ανωτέρω δηλώνεται. Εν προκειμένω επισυνάπτω σχετικά νομιμοποιητικά δικαιολογητικά.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Δηλώνω υπευθύνως σύμφωνα με το νόμο 1599/86 ότι:
α) Τα στοιχεία που δηλώνω με τη παρούσα δήλωση είναι ακριβή και αληθή.
β) Έχω εκπληρώσει άπασες τις οικονομικές μου υποχρεώσεις απέναντι στον παλαιό καταχωρητή, όσον αφορά το συγκεκριμένο όνομα χώρου για το οποίο αιτούμε την αλλαγή καταχωρητή.
γ) Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο ( μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων).
δ) Ο νέος κωδικός εξουσιοδότησης δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε άλλη δήλωση για το ίδιο Όνομα Χώρου που έχει κατατεθεί προς τον ίδιο ή και διαφορετικό Καταχωρητή και περιέχει στοιχεία πέρα των αλφαριθμητικών για λόγους ασφαλείας.

Ονόματα χώρου (Domain names) | Πολιτική πληρωμών

Για την καταχώρηση ή ανανέωση οποιουδήποτε domain name απαιτείται η προπληρωμή του αντίστοιχου τέλους αυτού.

Μόνο για καταλήξεις .gr: Κατά την διάρκεια των 5 ημερών από την αποστολή της αίτησης εκχώρησης ο καταχωρούμενος οφείλει να καταβάλει στην CDL το αντίστοιχο τέλος για την εκχώρηση του domain (σε περίπτωση που δεν έχει προπληρώσει). Σε άλλη περίπτωση η CDL έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει ανάκληση της αίτησης.

Σε περίπτωση μη έγκυρης καταβολής των τελών εφόσον το domain name έχει κατοχυρωθεί η CDL διατηρεί το δικαίωμα να το μεταβιβάσει στην δική της επωνυμία.

Όλα τα domain name που βρίσκονται σε περίοδο ανανέωσης, υποχρεωτικά ανανεώνονται από την CDL. Καμία αίτηση μεταφοράς δεν θα γίνετε δεκτή ή θα ολοκληρώνετε σε αυτό το διάστημα εάν δεν προηγηθεί ανανέωση από τη CDL. (Περίοδος ανανέωσης νοείται η χρονική περίοδος των 3 μηνών πριν από την ημερομηνία λήξης).