Δήλωση Μεταβολής Επωνυμίας/Ονοματεπώνυμου Φορέα

Ημερομηνία υποβολής δήλωσης στον καταχωρητή
Από τον φορέα του ονόματος χώρου……………………….. (παλιά επωνυμία)
Προς Καταχωρητή…………………………..

Σημείωση: Τα πεδία με * διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Μητρώο και σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν η δήλωση είναι ανυπόστατη σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του κανονισμού. Σημειώστε με V όσα από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείτε εμπιστευτικά και επιθυμείτε την απόκρυψη τους.

Α. Όνομα χώρου για τα στοιχεία εκχώρησης του οποίου υποβάλλεται δήλωση μεταβολής
Όνομα χώρου*...........

Β. Στοιχεία φορέα Ονόματος χώρου φυσικού προσώπου
Παλιό Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία*
Παλιός Κωδικός Προσώπου
Νέο Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία*
Νέος Κωδικός Προσώπου
Αρ./Αστυν./Ταυτότητας
Τηλέφωνο*
Φαξ
Email*
Κωδικός εξουσιοδότησης προσώπου*

Γ. Στοιχεία φορέα Ονόματος χώρου νομικού προσώπου
Παλιά Επωνυμία*
Παλιός διακριτικός τίτλος
Παλιός Κωδικός Προσώπου
Νέα Επωνυμία*
Νέος διακριτικός τίτλος
Νέος Κωδικός Προσώπου
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Τηλέφωνο*
Φαξ
Email*
Κωδικός εξουσιοδότησης προσώπου*

Στοιχεία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσωπού (Νομικών Προσώπων)
Ονοματεπώνυμο
ΑΦΜ
Τηλέφωνο
Φαξ
Email

Δ. Ταχυδρομική διεύθυνση (Έδρα - Κατοικία)
Όδός - Αριθμός*
Τ.Κ.*
Περιοχή*
Πόλη*
Χώρα*

Σχετικό αρχείο