Δήλωση μεταβίβασης ονόματος χώρου

Ημερομηνία / ‘Ωρα υποβολής
Δήλωσης στον καταχωρητή
Προς τον καταχωρητή με την επωνυμία………….

Σημείωση: Τα πεδία με * διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Μητρώο και σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν η δήλωση είναι ανυπόστατη σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του κανονισμού. Σημειώστε με V όσα από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείτε εμπιστευτικά και επιθυμείτε την απόκρυψη τους.

Α. Όνομα χώρου προς μεταβίβαση
Όνομα χώρου*

Β1. Στοιχεία μεταβιβάζοντος Φορέα φυσικού προσώπου
Κωδικός προσώπου
Ονοματεπώνυμο
Αρ./Αστυν./Ταυτότητας
Τηλέφωνο
Φαξ
Email
Κωδικός εξουσιοδότησης προσώπου

Β2. Στοιχεία μεταβιβάζοντος Φορέα νομικού προσώπου
Κωδικός προσώπου
Πλήρης επωνυμία
Διακριτικός τίτλος
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Αντικείμενο
Τηλέφωνο
Φαξ
Email
Κωδικός εξουσιοδότησης προσώπου

Στοιχεία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσωπού (Νομικών Προσώπων)
Ονοματεπώνυμο
ΑΦΜ
Τηλέφωνο
Φαξ
Email

Β3. Ταχυδρομική διεύθυνση (Έδρα - Κατοικία)
Όδός - Αριθμός
Τ.Κ.
Περιοχή
Πόλη
Χώρα

Β4. Περιεχόμενο
……………………………………..
Συμπληρώνονται για Ονόματα Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό και πρέπει να περιγράφεται η χρήση του Ονόματος Χώρου από τον Καταχωρούμενο και η ιδιότητα του στο πλαίσιο του παραρτήματος Γ του κανονισμού.

Β5. Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου*
………………………………………….

Η χρήση του κωδικού εξουσιοδότησης συνίσταται στο ότι διασφαλίζεται από το νέο Καταχωρητή η ταυτοπροσωπεία του Φορεά κατά υποβολή δήλωσης αλλαγής καταχωρητή και η ταυτοπροσωπεία του Φορεά κατά τη δήλωση Μεταβίβασης, δήλωση Μεταβολής στοιχείων, δήλωσης Μεταβολής επωνυμίας / ονοματεπωνύμου, δήλωση ανανέωσης, δήλωση διαγραφής Ονόματος χώρου στο πλαίσιο του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου.

Β6 Εξυπηρετητές Ονοματοδοσίας
…………………………………
…………………………………

Β7 Δήλωση Μεταβιζόντος
Με τη συμπλήρωση του παρόντος ο κάτωθι…………………………..(ονοματεπώνυμο, επωνυμία), νομίμως εκπροσωπούμενος/η από τ…………………………………………. (σε περίπτωση νομικού προσώπου), μεταβιβάζω το όνομα χώρου………………………….gr στ…………………………………….(ονοματεπώνυμο . επωνυμία), νομίμως εκπροσωπούμενος/η από τ…………………………………………. (σε περίπτωση νομικού προσώπου).

Γ1. Στοιχεία Νέου Φορέα - Αποδεχούμενου τη Μεταβίβαση Φυσικού προσώπου
Κωδικός προσώπου
Ονοματεπώνυμο*
Αρ./Αστυν./Ταυτότητας
Τηλέφωνο*
Φαξ
Email*
Κωδικός εξουσιοδότησης προσώπου*

Γ2. Στοιχεία Νέου Φορέα - Αποδεχούμενου τη Μεταβίβαση Νομικού προσώπου
Κωδικός προσώπου
Πλήρης επωνυμία*
Διακριτικός τίτλος
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Αντικείμενο
Τηλέφωνο*
Φαξ
Email*
Κωδικός εξουσιοδότησης προσώπου*

Στοιχεία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσωπού (Νομικών Προσώπων)
Ονοματεπώνυμο
ΑΦΜ
Τηλέφωνο
Φαξ
Email

Γ3. Ταχυδρομική διεύθυνση (Έδρα - Κατοικία)
Όδός - Αριθμός*
Τ.Κ.*
Περιοχή*
Πόλη*
Χώρα*

Σχετικό αρχείο