Δήλωση Αλλαγής Καταχωρητή

Ημερομηνία υποβολής δήλωσης στον καταχωρητή
Προς το νέο Καταχωρητή με την επωνυμία…………………………..

Σημείωση: Τα πεδία με * διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Μητρώο και σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν η δήλωση είναι ανυπόστατη σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του κανονισμού. Σημειώστε με V όσα από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείτε εμπιστευτικά και επιθυμείτε την απόκρυψη τους.

Α. Όνομα χώρου
Όνομα χώρου*
Παλιός κωδικός εξουσιοδότησης Ονόματος χώρου*
Νέος κωδικός εξουσιοδότησης Ονόματος χώρου*

Β1. Στοιχεία ταυτότητας Φορέα - αιτούντα την αλλαγή καταχωρητη φυσικού προσώπου
Κωδικός προσώπου*
Ονοματεπώνυμο
Αρ./Αστυν./Ταυτότητας
Τηλέφωνο
Φαξ
Email
Κωδικός εξουσιοδότησης προσώπου

Β2. Στοιχεία ταυτότητας Φορέα- αιτούντα την αλλαγή καταχωρητη νομικού προσώπου
Κωδικός προσώπου*
Πλήρης επωνυμία
Διακριτικός τίτλος
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Αντικείμενο
Τηλέφωνο
Φαξ
Email
Κωδικός εξουσιοδότησης προσώπου*

Στοιχεία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσωπού (Νομικών Προσώπων)
Ονοματεπώνυμο
ΑΦΜ
Τηλέφωνο
Φαξ
Email

Β3. Ταχυδρομική διεύθυνση
(Έδρα - Κατοικία)
Όδός - Αριθμός*
Τ.Κ.*
Περιοχή*
Πόλη*
Χώρα*

Β4. Περιεχόμενο
……………………………………..
Συμπληρώνονται για Ονόματα Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό και πρέπει να περιγράφεται η χρήση του Ονόματος Χώρου από τον Καταχωρούμενο και η ιδιότητα του στο πλαίσιο του παραρτήματος Γ του κανονισμού.

Σχετικό αρχείο