Αίτηση αποστολής αποδεικτικού δήλωσης καταχώρησης ονόματος χώρου

Ημερομηνία υποβολής

Α.Όνομα χώρου
...............

Β. Για φυσικά πρόσωπα
Ονοματεπώνυμο 
Αριθμός ταυτότητας 
Τηλέφωνο 
Εmail

Γ. Για νομικά πρόσωπα
Επωνυμία
ΑΦΜ / ΔΟΥ
Στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου
Τηλέφωνο
Εmail