Καταχώρηση ονόματος χώρου

Ημερομηνία / ‘Ωρα υποβολής
Δήλωσης στον καταχωρητή 
Προς τον καταχωρητή με την επωνυμία………….

Σημείωση: Τα πεδία με * διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Μητρώο και σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν η δήλωση είναι ανυπόστατη σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του κανονισμού. Σημειώστε με V όσα από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείτε εμπιστευτικά και επιθυμείτε την απόκρυψη τους. Α. Δηλωθέν όνομα χώρου Όνομα χώρου*

Β1. Στοιχεία δηλούντος- Στοιχεία ταυτότητας φυσικού προσώπου
Κωδικός προσώπου Ονοματεπώνυμο*
Αρ./Αστυν./Ταυτότητας Τηλέφωνο*
Φαξ
Email*
Κωδικός εξουσιοδότησης προσώπου*

Β2. Στοιχεία δηλούντος- Στοιχεία ταυτότητας νομικού προσώπου
Κωδικός προσώπου
Πλήρης επωνυμία*
Διακριτικός τίτλος
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Αντικείμενο
Τηλέφωνο*
Φαξ
Email*
Κωδικός εξουσιοδότησης προσώπου*

Στοιχεία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσωπού (Νομικών Προσώπων)
Ονοματεπώνυμο 
ΑΦΜ 
Τηλέφωνο 
Φαξ 
Email

Γ. Ταχυδρομική διεύθυνση (Έδρα - Κατοικία)
Όδός - Αριθμός*
Τ.Κ.*
Περιοχή*
Πόλη*
Χώρα*

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο καταχωρούμενος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί / εδρεύει στο εξωτερικό, ο Καταχωρούμενος με την παρούσα αποδέχεται ότι η ΕΕΤΤ κοινοποιεί οποιαδήποτε έγγραφα όπως κοινοποίηση Πράξης Διεξαγωγής Ακρόασης σε περίπτωση που κατατεθεί καταγγελία - αίτηση διαγραφής Ονόματος Χώρου από τρίτο πρόσωπο ή μέσω αυτεπάγγελτης από την ΕΕΤΤ διαδικασίας μόνον στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο Μητρώο.

Δ. Περιεχόμενο
…………………………………….. 

Συμπληρώνονται για Ονόματα Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό και πρέπει να περιγράφεται η χρήση του Ονόματος Χώρου από τον Καταχωρούμενο και η ιδιότητα του στο πλαίσιο του παραρτήματος Γ του κανονισμού.

Ε. Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου*

…………………………………………. 

Η χρήση του κωδικού εξουσιοδότησης συνίσταται στο ότι διασφαλίζεται από το νέο Καταχωρητή η ταυτοπροσωπεία του Φορεά κατά υποβολή δήλωσης αλλαγής καταχωρητή και η ταυτοπροσωπεία του Φορεά κατά τη δήλωση Μεταβίβασης, δήλωση Μεταβολής στοιχείων, δήλωσης Μεταβολής επωνυμίας / ονοματεπωνύμου, δήλωση ανανέωσης, δήλωση διαγραφής Ονόματος χώρου στο πλαίσιο του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου.

ΣΤ. Εξυπηρετητές Ονοματοδοσίας
…………………………………
…………………………………

Σχετικό αρχείο