Δήλωση μεταβολής στοιχείων ονόματος χώρου

Ημερομηνία υποβολής Δήλωσης στον καταχωρητή

Από τον Φορεά όνοματος χώρου…………………(πλήρης επωνυμία)
Προς τον Καταχωρητή………………………………

Σημείωση: Τα πεδία με * διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Μητρώο και σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν η δήλωση είναι ανυπόστατη σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του κανονισμού.

Σημειώστε με V όσα από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείτε εμπιστευτικά και επιθυμείτε την απόκρυψη τους.

Α. Όνομα χώρου για τα στοιχεία εκχώρησης του οποίου υποβάλλεται δήλωση μεταβολής


Όνομα χώρου*
(Σημειώστε ΜΟΝΟ τα στοιχεία τη μεταβολή των οποίων δηλώνετε)

Β. Στοιχεία Φορέα Ονόματος Χώρου - Φυσικού Προσώπου
Αρ./Αστυν./Ταυτότητας
Τηλέφωνο*
Φαξ
Email*
Κωδικός εξουσιοδότησης προσώπου*

Ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας δύναται να αλλάξει εφόσον διατηρείται η ταυτοπροσωπία του Φορέα.

Γ. Στοιχεία Φορέα Ονόματος Χώρου - Νομικού Προσώπου
Αντικείμενο
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Τηλέφωνο*
Φαξ
Email*
Κωδικός εξουσιοδότησης προσώπου*
Στοιχεία ταυτότητας Νόμιμου Εκπροσωπού (Νομικών Προσώπων)
Ονοματεπώνυμο
ΑΦΜ
Τηλέφωνο
Φαξ
Email

Δ. Ταχυδρομική διεύθυνση (Έδρα - Κατοικία)
Όδός - Αριθμός*
Τ.Κ.*
Περιοχή*
Πόλη*
Χώρα*

Ε. Περιεχόμενο ……………………………………..

Συμπληρώνονται για Ονόματα Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό και πρέπει να περιγράφεται η χρήση του Ονόματος Χώρου από τον Καταχωρούμενο και η ιδιότητα του στο πλαίσιο του παραρτήματος Γ του κανονισμού.

ΣΤ. Κωδικός Εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου*
………………………………………….

Ζ Εξυπηρετητές Ονοματοδοσίας
…………………………………
…………………………………

Σχετικό αρχείο